Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup a používání softwaru a aplikací Digismoothie.

1. Úvod a základní definice

Jsme Digismoothie s.r.o., společnost se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha, Česká republika, IČO: 037 18 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod vložkou C 336746 a řádně začleněna podle zákonů České republiky (dále jen „společnost“ nebo „my“), která vyvíjí software, aplikace a pluginy pro obchody Shopify (dále jen „aplikace“) a poskytuje jim licence prostřednictvím služby Shopify App Store a veškeré související služby.

Tyto základní definice budou použity v těchto obchodních podmínkách, aby se usnadnilo porozumění a čtení těchto obchodních podmínek:

 • Smlouva znamená smlouvu uzavřenou mezi námi a vámi, na základě které se zavazujeme poskytnout vám licenci k aplikacím a souvisejícím službám
 • Klient nebo vy je ten kdo s námi uzavírá Smlouvu
 • Intercom Chat znamená náš primární komunikační kanál integrovaný do aplikací poskytovaných službou Intercom (https://www.intercom.com/)
 • Poplatkem se rozumí poplatek zaplacený za Služby
 • Services znamenají naše služby, které se zavazujeme poskytovat vám na základě Smlouvy, zejména služby související s poskytováním uživatelské licence pro Aplikace a uživatelskou podporou.
 • Shopify Company znamená Shopify Inc., jejíž sídlo je na adrese 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, ON K2P 1L4 Canada, a její příbuzné společnosti (dceřiné společnosti atd.)
 • Shopify App Store znamená Shopify Marketplace (obchod s aplikacemi), který uživatelům umožňuje instalovat a provozovat jejich Shopify Store dostupné na: https://apps.shopify.com/,
 • Shopify Store znamená internetový obchod (e-shop) spravovaný společností Shopify na platformě Shopify.com pro klienty
 • Období předplatného znamená 30 až 365denní fakturační období 
 • Obchodní podmínky znamená tyto Obchodní podmínky

Instalací aplikace s námi uzavíráte Smlouvu o poskytování služeb a dále přijímáte tyto VOP instalací aplikace a používáním Služeb.

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi námi vyplývající z používání Aplikace a poskytování Služeb, přičemž tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Pro komunikaci s námi můžete použít interkomový chat nebo následující kontaktní údaje společnosti:

 • Poštovní adresa: Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha, Česká republika
 • E-mailová adresa: support@digismoothie.com

2. Instalace aplikace

Naši aplikaci můžete nainstalovat pouze v případě, že jako její provozovatel používáte obchod Shopify. Aplikaci lze nainstalovat pouze prostřednictvím Shopify App Store, pokud jste registrováni a přihlášeni. Pokud máte zájem stát se uživatelem Shopify z hlediska provozování Shopify Store, více informací naleznete zde. Za předpokladu, že nám udělíte přístup do vašeho obchodu Shopify, souhlasíme s tím, že budeme instalovat aplikace vaším jménem.

Společnost Shopify nám poskytuje všechny vaše údaje a informace, které potřebujeme k uzavření smlouvy s vámi. Máme právo předpokládat, že všechny informace a údaje, které jste poskytli společnosti Shopify, jsou přesné, úplné a aktuální.

Vyhrazujeme si právo zakázat a zabránit komukoli v instalaci aplikace kdykoli a podle našeho vlastního uvážení, pokud jste podle našeho názoru nedodrželi kterékoli z ustanovení těchto podmínek.

Při instalaci aplikací si můžete vybrat několik možností (tarify) v rámci služeb. Pokud si nemůžete vybrat konkrétní tarif, bude vám automaticky vybrán na základě vašeho plánu Shopify Store.

Při instalaci aplikace budete informováni o příslušném poplatku za naše služby, který se může lišit v závislosti na zvoleném tarifu. Můžeme vám nabídnout bezplatnou zkušební verzi, která vám umožní přístup k našim Službám po určitou dobu buď zdarma, nebo za sníženou sazbu („Zkušební verze“). Dále jsme oprávněni určit vaši zkušební verzi a/nebo zrušit nebo upravit zkušební verzi kdykoli bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti. 

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit, ukončit nebo jinak upravit naše nabízené služby, aplikace a jakékoli propagační nabídky v souladu s těmito podmínkami.

3. Platby a fakturace 

Poplatek bude zaplacen pomocí platební brány, která je zpřístupněna prostřednictvím obchodu Shopify App Store předem a měsíčně. Poplatek bude zaplacen na účet Shopify.

Vaše platba Poplatku bude automaticky obnovena na konci Období předplatného, pokud své předplatné nezrušíte (neukončíte Smlouvu) před koncem Období předplatného. Zrušení nabude účinnosti dnem následujícím po posledním dni aktuálního Období předplatného. Vezměte prosím na vědomí, že neposkytujeme refundace ani kredity za částečně využitá období předplatného.

Shopify vystaví fakturu pro každou platbu po zaplacení Poplatku. Tato faktura bude splňovat požadavky všech platných daňových a účetních předpisů. Fakturu najdete ve svém účtu Shopify podle podmínek dostupných na: https://help.shopify.com/en/manual/your-account/manage-billing/your-invoice/invoice-overview.

V případě, že poplatek nebude úspěšně uhrazen, můžeme vám pozastavit přístup k aplikaci a našim službám, dokud nebude platba úspěšně zpracována. 

Můžeme změnit Poplatek, a pokud ano, sdělíme vám jakékoli změny poplatku předem a případně, jak tyto změny přijmout. Změny poplatků vstoupí v platnost na začátku dalšího předplatitelského období po datu změny poplatku. Souhlasíte s přijetím nového poplatku tím, že budete pokračovat v používání Služeb poté, co změna ceny vstoupí v platnost. Pokud se změnou Poplatku nesouhlasíte, máte právo změnu odmítnout odhlášením se ze Služeb před tím, než změna ceny vstoupí v platnost.

4. Doba trvání a ukončení smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Smlouva může být ukončena výpovědí, kterou provedeme my nebo vy.

Každý z nás může ukončit smlouvu prostřednictvím e-mailu nebo můžete zrušit předplatné našich služeb odinstalováním aplikace, přičemž ukončení nabude účinnosti ke konci období předplatného. 

Smlouvu můžeme ukončit s okamžitou platností, pokud:

 • porušíte Smlouvu a/nebo Podmínky; nebo
 • nezaplatíte Poplatek do data splatnosti.

5. Záruční nároky

Tímto berete na vědomí, že aplikace se může stát na omezenou dobu nedostupnou z důvodu nutné údržby hardwaru a/nebo softwaru serveru nebo v případech, kdy je server dočasně odstaven.

Pokud jsou aplikace nebo naše služby, které vám poskytujeme, vadné, máte nárok na uplatnění záruky prostřednictvím interkomového chatu nebo e-mailu. Reklamace musí obsahovat údaje o vás jako o zákazníkovi, o nás jako o společnosti, o konkrétních poskytovaných službách a aplikaci, povaze závady a také požadavek na vyřízení reklamace. Snažíme se reagovat na vaši záruční reklamaci do 30 dnů.

Nemáte nárok na náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s reklamací záruky.

Důvod pro uplatnění záruky nelze vycházet z toho, že aplikace nebo související služby neodpovídají vašemu subjektivnímu očekávání nebo pokud vada vznikla nesprávným nebo neúplným používáním aplikace.

6. Licence a práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví spojená s aplikací a jejím obsahem jsou výhradním vlastnictvím společnosti nebo jejích přidružených společností. Vyhrazujeme si všechna práva k našim právům duševního vlastnictví, která jsou obsažena v aplikaci, zveřejněna a/nebo poskytnuta prostřednictvím aplikace. Jsme výhradním a neomezeným držitelem všech ekonomických a v maximální možné míře a jak to umožňují příslušné zákony, morálních práv k aplikacím. Aplikace je chráněna autorským právem. 

Aplikace vám není ani převedena, přidělena, prodána ani pronajata, přičemž si ponecháváme vlastnictví všech kopií aplikace a aplikací i poté, co byly nainstalovány ve vašem obchodě Shopify.

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte kopírovat, reprodukovat, upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, vytvářet odvozená díla, nahrávat, přenášet nebo distribuovat intelektuální práva k aplikaci jakýmkoli způsobem.

Všechny naše ochranné známky, obchodní názvy, loga, názvy domén a jakékoli další prvky značky společnosti tvoří naše výhradní vlastnictví jako společnosti. Neudělujeme vám žádná práva na používání jakékoli z jejích značek, ať už pro komerční nebo nekomerční použití.

Udělujeme vám omezené, nevýhradní, odvolatelné právo používat Aplikaci v rozsahu přístupu k používání Služeb („Licence“), přičemž Licence zůstává v platnosti a účinnosti až do ukončení Smlouvy, předplatného a poskytování služeb.

7. Omezení odpovědnosti; Odškodnění

Neneseme odpovědnost vůči žádnému uživateli Aplikace nebo Služeb za jakoukoli ztrátu nebo škodu, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, i když je to předvídatelné, vyplývající z nebo v souvislosti s:

 • používání nebo nemožnost používat aplikaci;
 • používání nebo spoléhání se na jakýkoli obsah zobrazený v aplikaci;
 • nefunkčnost a nepřístupnost aplikace způsobená vyšší mocí, např. jednáním třetí strany, útoky hackerů, selháním softwaru nebo hardwaru; nebo
 • jakékoli nároky uplatněné vašimi klienty a/nebo zákazníky.

Upozorňujeme, že zejména neneseme odpovědnost za žádné z následujících:

 • ušlý zisk, prodej, obchod nebo výnosy;
 • přerušení podnikání;
 • ztráta předpokládaných úspor;
 • ztráta obchodních příležitostí, dobrého jména nebo pověsti; nebo
 • jakékoli nepřímé nebo následné ztráty nebo škody.

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody vyplývající z jakékoli smlouvy uzavřené mezi vámi a jakoukoli třetí stranou v souvislosti s poskytováním Služeb. 

Neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené jakýmikoli útoky ve formě hackerů, virů, distribuovaného odmítnutí služby nebo jakéhokoli jiného technologicky škodlivého materiálu, který může infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, data nebo jiné proprietární materiál v souvislosti s používáním naší stránky nebo v důsledku vašeho stahování jakéhokoli obsahu na ní nebo na jakékoli webové stránce, na kterou je odkazováno.

Neneseme odpovědnost za jakýkoli obsah jakékoli jiné webové stránky, ke které může návštěvník získat přístup z naší aplikace (např. bannerové reklamy atd.). Pokud kliknete na jakýkoli odkaz, který by vás odvedl z aplikace, pokračujete zcela na vlastní riziko.

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a ochráníte před všemi nároky, závazky, škodami, ztrátami nebo výdaji, včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení, ať už kvůli nebo vyplývajícím z toho, že jste porušili tyto obchodní podmínky.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto VOP se řídí zákony České republiky. Tyto VOP mají přednost před ustanoveními právních předpisů, od kterých se mohou odchýlit. Jakékoli spory, které mezi námi vzniknou, budou projednávány a řešeny českými soudy v jurisdikci podle sídla Společnosti.

Jsme oprávněni změnit tyto VOP. Jakékoli změny těchto podmínek budou zveřejněny na našich webových stránkách a budete o nich informováni také prostřednictvím interkomového chatu. Pokud s novou verzí VOP nesouhlasíte, jste oprávněni ukončit Smlouvu odinstalováním Aplikace; pokud však toto právo neuplatníte, bude se to vykládat tak, že souhlasíte s nově zveřejněnou verzí VOP.

Je-li některé ustanovení těchto OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto něj nastoupí ustanovení, které se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost zbývajících ustanovení.

Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete zde.

V Praze dne 1. června 2021.

Začněte s námi

Rozjeďte svůj e-shop na Shopify!

A ještě lépe s Digismoothie. Rádi vám představíme všechny možnosti a výhody Shopify. Ať už zakládáte nový e-shop nebo hledáte lepší řešení, dejte nám vědět, a my se vám ozveme nazpět.

Chci Shopify e-shop